Права та обов’язки споживача природного газу

Права та обов’язки споживача природного газу здійснюються відповідно до статті 13 Закону України «Про ринок природного газу», та Правил постачання природного газу затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1382/27827:

- Споживач, який не є побутовим має право, зокрема, на:

1) вільний вибір постачальника;

2) безоплатну зміну постачальника, крім випадків, передбачених абзацом другим частини першої статті 14 Закону України «Про ринок природного газу»;

3) отримання інформації про загальні умови постачання (у тому числі ціни), права та обов’язки постачальника та споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між постачальником і споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з постачальником;

4) отримання природного газу належної якості та кількості, фізико-хімічні показники якого відповідають встановленим нормам, відповідно до умов укладених договорів, крім випадків припинення (обмеження) постачання природного газу відповідно до вимог законодавства та умов договорів;

5) безоплатне отримання інформації про обсяги та інші показники власного споживання природного газу;

6) дострокове розірвання договору постачання, якщо постачальник повідомив споживача про намір внесення змін до договору постачання в частині умов постачання та нові умови постачання виявилися для нього неприйнятними.

7) на одночасне укладення декількох договорів постачання природного газу, якщо його річний обсяг споживання природного газу перевищує 30 млн куб. метрів;

8) на безкоштовне отримання інформації щодо цін постачальника на природний газ та порядку оплати;

9) самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти всіх суб'єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори;

10) вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору постачання природного газу;

інші права, передбачені  чинним законодавством.

- Споживач, який не є побутовим зобов’язаний, зокрема:

1) укласти договір про постачання природного газу;

2) забезпечувати своєчасну та повну оплату вартості природного газу згідно з умовами договору постачання;

3) не допускати несанкціонованого відбору природного газу;

4) забезпечувати безперешкодний доступ уповноважених представників оператора газотранспортної системи, оператора газорозподільної системи до вузлів обліку природного газу та з метою встановлення вузлів обліку газу;

5) припиняти (обмежувати) споживання природного газу відповідно до вимог законодавства та умов договорів;

6) забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, визначених договорами;

7) здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання (розподілу/транспортування) природного газу;

8) самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:

- порушення строків оплати за договором на постачання природного газу;

- відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного споживачу;

- перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з постачальником;

- відсутності укладеного договору постачання природного газу;

9) У разі порушення або невиконання своїх обов’язків споживач несе відповідальність згідно із законом.

 

Права та обов’язки споживача відповідно до Типового договору постачання природного газу постачальником «останньої надії»

Права та обов’язки споживача здійснюються відповідно до Типового договору постачання природного газу постачальником «останньої надії», затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2501 зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1387/2783:

- Споживач має право:

1) отримувати природний газ на умовах, зазначених у договорі постачання;

2) безоплатно отримувати всю інформацію стосовно його прав та послуг, що надаються постачальником, та інформацію про ціну природного газу, порядок оплати за спожитий природний газ, а також іншу інформацію, що має надаватись постачальником відповідно до чинного законодавства та/або договору постачання;

3) безоплатно отримувати інформацію про обсяги та інші показання власного споживання природного газу;

4) звертатися до постачальника для вирішення будь-яких питань, пов’язаних з виконанням  договору постачання;

5) вимагати від постачальника надання письмової форми договору постачання, завіреної печаткою (за наявності) постачальника;

6) вимагати від постачальника пояснень щодо отриманих рахунків і у випадку незгоди з порядком розрахунків або розрахованою сумою вимагати проведення звірки розрахункових даних та/або оскаржувати їх в установленому  договором постачання та законодавством порядку;

7) провести звіряння фактичних розрахунків з підписанням відповідного акта;

8) вільно обирати іншого постачальника та розірвати договір постачання у встановленому чинним законодавством порядку;

9) оскаржувати будь-які несанкціоновані, неправомірні чи інші дії постачальника, що порушують права споживача, та брати участь у розгляді цих скарг на умовах, визначених чинними нормативно-правовими актами та  договором постачання;

10) отримувати відшкодування збитків від постачальника, що понесені споживачем у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням постачальником своїх зобов’язань перед споживачем, відповідно до умов  чинного законодавства;

11) мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами.

- Споживач зобов’язується:

1) направити постачальнику заяву-приєднання не пізніше наступного робочого дня (для побутових споживачів, що знаходяться в сільській місцевості, – не пізніше трьох днів) за днем отримання повідомлення про неможливість продовження постачання природного газу діючим постачальником;

2) забезпечувати своєчасну та повну оплату поставленого природного газу  згідно з умовами  договору постачання;

3) укласти в установленому порядку договір розподілу природного газу з Оператором ГРМ для набуття права на правомірний відбір газу із газорозподільної системи та фізичну доставку газу до межі балансової належності об’єкта споживача;

4) не допускати несанкціонованого відбору природного газу;

5) не пізніше наступного робочого дня (для побутових споживачів, що знаходяться в сільській місцевості, – не пізніше трьох днів) після укладення договору постачання з новим постачальником письмово повідомити про це постачальника та розрахуватися з ним за спожитий природний газ у строки, передбачені  договором постачання;

6) своєчасно повідомляти постачальника про всі зміни щодо персоніфікованих даних в заяві-приєднанні;

7) знімати фактичні показання комерційних вузлів обліку газу та приладів обліку газу (лічильника) станом на 01 число місяця, що настає за місяцем постачання газу, та повідомляти ці дані постачальнику у спосіб, передбачений заявою-приєднанням. Споживачі, які не є побутовими, на підставі фактичних показань комерційних вузлів обліку газу оформлюють акти приймання-передачі газу та надсилають їх до п’ятого числа місяця, наступного за місяцем постачання газу;

8) безперешкодно допускати на свою територію, у свої житлові, виробничі, господарські та підсобні приміщення, де розташовані вузли обліку газу, прилади обліку газу, лічильники газу тощо, представників постачальника після пред'явлення ними службових посвідчень для звіряння показань фактично використаних обсягів природного газу;

9) проводити на вимогу постачальника звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акта та пред’являти платіжні документи на вимогу постачальника для перевірки правильності оплати та відповідності записів у них показанням лічильника газу;

10) відшкодовувати постачальнику збитки, понесені ним у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед постачальником, що покладені на нього чинними нормативно-правовими актами та/або Договором;

11) виконувати інші обов’язки, покладені на Споживача чинним законодавством та/або Договором.